15. Ocak 2023

İşletmede talimat verme yükümlülükleri

Talimat vermek için yasal görevler nelerdir?

Zorunlu eğitime ilişkin yasal gereklilikler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın (ArbSchG) 6. Bölüm, 1. Paragraf, 2. ve 3. Cümlelerinde bulunabilir. Buna göre, işveren yılda en az bir kez işçilere yaptıkları işin tehlikeleri ve riskleri ile bu tehlikelerden kaçınmak veya bunları en aza indirmek için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Hangi yasal dayanaklar bilinmeli ve gözetilmelidir? Almanya’da şirket içinde zorunlu eğitimin uygulanmasını öngören çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına (ArbSchG) göre, belirli talimat görevlerine uyulmalıdır. Bu gerekliliklerin çoğu – diğerlerinin yanı sıra – aşağıdaki paragraflarda bulunabilir:

Ticaret, Ticaret ve Sanayi Düzenleme Yasası (GewO) Bölüm 3(1): Her çalışan, iş güvenliğinin sağlanması için işveren tarafından kendisine verilen talimatlara uymak ve iş, üretim ve kalite standartlarına uymakla yükümlüdür. –

Maden ve Metal İşçileri Yönetmeliği (BMV) Bölüm 13(1): Çalışanlar, işverene çalışma uygulamaları ve sağlık durumları hakkında gerekli tüm bilgileri vermekle yükümlüdür. Zorunlu eğitimi düzenleyen bir diğer yasa da Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğidir (GefStoffV). Bu yasaya göre, şirketler çalışanlarını tehlikeli maddelerle nasıl başa çıkacakları konusunda eğitmekle yükümlüdür. Eğitim, belirli tehlikeli maddelerin kullanımına göre uyarlanmalı ve ilgili tüm yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

DGUV Yönetmeliği 1 § 4’te aşağıdaki ifade yer almaktadır:
İşveren, çalışanlarını işyerinde güvenlik ve sağlığın korunması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu aynı zamanda yaptıkları işle ilgili tehlikeleri ve bunlardan kaçınmak için alınacak önlemleri de içerir. Talimat gerekirse tekrarlanmalıdır, ancak yılda en az bir kez. Ayrıca belgelendirilmelidir. İşyerinde çalışanlar için talimatlar tasarlamak her işyeri yöneticisi için önemli bir görevdir. Talimatlar düzenli olarak verilmeli ve tüm çalışanlar uygun şekilde davranabilmeleri ve ciddi kaza riskinin en aza indirilmesi için kapsamlı şekilde bilgilendirilmelidir. Aşağıdaki kontrol listesi talimatların planlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır:

– Çalışanları talimatın zamanı ve prosedürü hakkında zamanında bilgilendirin. – Belgeleri ve sunum materyallerini hazırlayın.
– Çalışanların dikkatini canlı tutmak için eğitimi ilginç ve çeşitli hale getirin.
– Tüm çalışanların sorularının yanıtlandığından emin olun.
– Çalışanların eğitimin içeriğini anlayıp anlamadıklarını düzenli olarak kontrol edin.

İşyeri brifinglerinin etkili olabilmesi için dikkatlice planlanması ve sunulması gerekir. Talimatlar ayrıntılara girmeli ve canlı bir fikir alışverişi ve soruların yanıtlanması için fırsat sağlamalıdır. Talimatlar ancak bu şekilde gerçekten etkili olabilir.

Şirket içi bir eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından ne yapılmalıdır?

Şirket içi bir eğitim oturumundan sonra sonuçların belgelenmesi önemlidir. Bu, bir katılım onayı veya bir sertifika şeklinde yapılabilir. Eğitim belgeleri de gelecekteki eğitimler için hazır bulundurulmalıdır.