OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Status 24.02.2022 r

1. ZAKRES STOSOWANIA, DEFINICJE

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) DigiDuck GmbH, Poststraße 61, 41516 Grevenbroich (dalej “DigiDuck”), mają zastosowanie do wszystkich ofert i umów dotyczących korzystania z cyfrowego systemu zarządzania Learn + Info (dalej “System”) przez partnera umownego DigiDuck (dalej “Klient”). Klient i DigiDuck są również nazywane łącznie “Stronami” lub indywidualnie “Stroną”.

(2) Ogólne warunki handlowe klienta nie mają zastosowania; zostają one niniejszym wyraźnie odrzucone. Nie obowiązują one nawet wtedy, gdy Klient w zamówieniu lub przyjęciu zamówienia odniesie się do ich obowiązywania i DigiDuck nie sprzeciwi się im ponownie wyraźnie.

2. ZAWARCIE UMOWY

(1) Klient może nabyć subskrypcję (“Subskrypcja”) w odniesieniu do różnych hostowanych treści Systemu (każda z nich to “Usługa”) poprzez podpisanie indywidualnej umowy w formie oferty (każda z nich to “Indywidualna Umowa”) w odniesieniu do niniejszych OWU i Opisu Usługi. Każda Umowa Indywidualna opisuje daną Usługę w powiązaniu ze Specyfikacją Usługi. Niniejsze OWU, Opis Usługi oraz podpisana Umowa Indywidualna (łącznie zwane dalej “Umową”) regulują abonament Klienta na Usługę uzgodnioną w Umowie Indywidualnej.

(2) W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy indywidualnej, Opisu usługi i niniejszych OWU, Umowa indywidualna ma pierwszeństwo przed Opisem usługi, a Opis usługi ma pierwszeństwo przed niniejszymi OWU.

(3) Pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłat abonamentowych i stosownych podatków, DigiDuck przyznaje Klientowi niewyłączny, niezbywalny i niezbywalny abonament na korzystanie z Usługi uzgodnionej w Umowie Indywidualnej. Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie dla wewnętrznych celów Klienta i wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. UPOWAŻNIENI UŻYTKOWNICY

(1) Autoryzowany użytkownik to wymieniona z nazwiska osoba fizyczna. O ile w indywidualnej umowie nie ustalono inaczej, do korzystania z Serwisu uprawnieni są wyłącznie pracownicy Klienta. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej Klienta oraz pracowników tymczasowych zatrudnionych przez Klienta. Personel strony trzeciej (np. dostawcy usług Klienta) może również być Upoważnionym Użytkownikiem, jeśli (i) jest to konieczne, (ii) istnieje stosunek umowny pomiędzy stroną trzecią a Klientem oraz (iii) strony trzecie zostały wymienione w Umowie indywidualnej.

(2) Dostęp do Usług i korzystanie z nich jest przeznaczone dla liczby Uprawnionych Użytkowników określonej w Umowie indywidualnej.

(3) Zmiana osoby fizycznej przypisanej do upoważnionego użytkownika jest dozwolona tylko za uprzednią zgodą DigiDuck.

(4) Klient nie może bez uprzedniego pisemnego porozumienia z DigiDuck przekazywać usługi umownej osobom trzecim, udzielać dostępu lub (publicznie) demonstrować.

(5) W związku z tym w przypadku korzystania z usług przez Klienta obowiązują w całości parametry użytkowania określone w indywidualnej umowie oraz subskrybowana liczba uprawnionych użytkowników.

4. PRAWA UŻYTKOWANIA

(1) DigiDuck przyznaje Klientowi niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z Serwisu online, ograniczone czasowo do terminu określonego w klauzuli (4). Obejmuje to prawo do dostępu do treści uzgodnionych w indywidualnej umowie oraz do tworzenia kopii kodu programu w pamięci roboczej Klienta wynikających z tego dostępu.

(2) Klient nie jest uprawniony do korzystania z usługi w większym zakresie niż jest to wyraźnie dozwolone w ramach niniejszych OWH, opisu usługi i indywidualnej umowy. W szczególności Klient nie jest uprawniony do (i) udostępniania Usługi innym osobom trzecim, z wyjątkiem klauzuli (3), ust. (1), (ii) dokonywania modyfikacji Usługi, ani (iii) udzielania sublicencji na Usługę.

(3) W zakresie, w jakim rozważane jest dostarczenie towarzyszących materiałów szkoleniowych, DigiDuck niniejszym przyznaje Klientowi niewyłączne prawo, ograniczone w czasie do okresu obowiązywania niniejszej umowy (klauzula (4)), do elektronicznego pobierania i drukowania takich materiałów jednorazowo oraz do wykonania kopii zapasowej.

(4) Umowa nie przenosi żadnych praw moralnych ani innych praw własności przemysłowej. Dlatego wszystkie prawa własności, prawa autorskie i własności przemysłowej w Serwisie i jego dokumentacji pozostają zawsze u DigiDuck i licencjodawców DigiDuck. Klient nie będzie usuwał, zmieniał ani zasłaniał żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności dotyczących Usługi lub ich Dokumentacji.

5. DANE KLIENTA

(1) Wszystkie treści, dane i informacje dostarczone, przechowywane, zbierane, przekazywane lub otrzymywane przez Klienta lub użytkowników upoważnionych przez Klienta do użytku w związku z Usługą oraz wszystkie materiały dostarczone, przechowywane, zbierane, przekazywane lub otrzymywane przez DigiDuck na polecenie Klienta lub użytkowników upoważnionych przez Klienta w związku z Usługą są dalej nazywane “Danymi Klienta”.

(2) Klientowi nie wolno załadować żadnych Danych Klienta (i) które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, (ii) które naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo, (iii) które skutkują lub mogą skutkować naruszeniem przez DigiDuck jakiegokolwiek obowiązującego prawa, (iv) które zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu Serwisu i/lub Portalu DigiDuck, (v) które bardziej niż nieznacznie zakłócają działanie Serwisu i/lub Portalu DigiDuck, lub (vi) które nie są wolne od wirusów i/lub złośliwego oprogramowania.

(3) W przypadku, gdy jakiekolwiek Dane Klienta naruszają paragraf (2) powyżej lub w przypadku zagrożenia, groźby lub postrzeganego zagrożenia dla Serwisu i/lub Portalu związanego z Danymi Klienta, DigiDuck zastrzega sobie prawo do wyłączenia i wyłączenia lub nieodwołalnego odłączenia Danych Klienta. DigiDuck nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek negatywny wpływ na jakość usługi z powodu Treści Klienta lub jakiejkolwiek takiej dezaktywacji.

(4) Klient przyznaje DigiDuck niewyłączne, niepodlegające sublicencjonowaniu, ogólnoświatowe prawo, ograniczone w czasie do terminu zgodnie z klauzulą (4), do korzystania z Danych Klienta w celu wykonania zobowiązań DigiDuck w ramach Umowy. Prawo do korzystania obejmuje wszystkie rodzaje użytkowania, w szczególności przechowywanie, kopiowanie, wykonywanie, przetwarzanie, edytowanie, także przez osoby trzecie, prawo do powielania, jak również prawo do dokonywania zmian, tłumaczeń, uzupełnień, dalszego rozwoju oraz do publicznego udostępniania, o ile jest to niezbędne do świadczenia usługi na rzecz Klienta.

(5) DigiDuck niezwłocznie powiadomi Klienta na piśmie, jeśli zostaną wobec niego wysunięte roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub innych praw w związku z Danymi Klienta. Jeżeli przeciwko DigiDuck zostanie wniesione roszczenie przez osobę trzecią za rzekome naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw, DigiDuck jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne i prawnie możliwe środki, aby umożliwić Klientowi prowadzenie sporu prawnego lub negocjowanie jego rozstrzygnięcia, jak również wspierać Klienta w dochodzeniu i obronie odpowiedniego roszczenia lub rozstrzygnięcia sporu prawnego. W zamian, Klient zabezpieczy DigiDuck poprzez pokrycie kosztów sporu, opłacenie rozsądnych honorariów adwokackich, lub tych uzgodnionych z Klientem, poniesionych przez DigiDuck w trakcie prowadzenia sporu na polecenie Klienta, oraz opłacenie każdego ostatecznego wyroku przeciwko DigiDuck lub ugody zatwierdzonej przez Klienta. DigiDuck może uczestniczyć w sporze sądowym na własny koszt.

6. OBOWIĄZKI KLIENTA

(1) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) infrastrukturę informatyczną Klienta, w tym jego komputery, (ii) bezpieczeństwo i wykorzystanie danych dostępowych Klienta i Użytkowników oraz (iii) wszelki dostęp do Usługi i korzystanie z niej bezpośrednio lub pośrednio poprzez lub za pomocą infrastruktury informatycznej Klienta i Użytkowników, za wiedzą lub zgodą Klienta lub bez niej.

(2) Podczas korzystania z Usługi Klientowi zabrania się następujących czynności: (i) kopiować, tłumaczyć, dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób modyfikować Usługę lub Materiały (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo lub na mocy niniejszej Umowy) w całości lub w części, ani tworzyć dzieł pochodnych; pod warunkiem jednak, że Dokumentacja może być kopiowana do użytku wewnętrznego w niezbędnym zakresie; (ii) korzystania z Usługi w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, w tym, bez ograniczeń, przekazywania informacji lub danych niezgodnych z prawem lub naruszających prawa własności osób trzecich; oraz (iii) narażania lub obchodzenia działania lub bezpieczeństwa Usługi.

(3) W odniesieniu do Danych Klienta, które Klient przekazuje lub w inny sposób udostępnia DigiDuck, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ich integralność i podejmie wszelkie środki niezbędne do zabezpieczenia Danych Klienta i w inny sposób zminimalizuje ryzyko związane z przechowywaniem lub przesyłaniem Danych Klienta za pośrednictwem Usługi, w tym ryzyko utraty danych.

(4) Klient nabywa wszystkie prawa niezbędne do udostępnienia DigiDuck Danych Klienta w celu dostępu i wykorzystania w ramach Usługi i zapewnia, że wykorzystanie Danych Klienta przez Klienta i/lub DigiDuck w ramach Usługi jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi licencjami i warunkami użytkowania odpowiedniego dostawcy takich Danych Klienta.

(5) Jeśli DigiDuck zostanie poproszony przez licencjodawcę Danych Klienta o usunięcie Danych Klienta z Usługi, lub jeśli DigiDuck dowie się, że Dane Klienta mogą naruszać obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich, DigiDuck może powiadomić o tym Klienta i w takim przypadku Klient niezwłocznie usunie takie Dane Klienta z Usługi. Jeśli Klient nie podejmie niezbędnych działań po otrzymaniu takiego zawiadomienia od DigiDuck, DigiDuck może dezaktywować odpowiednie Dane Klienta do czasu usunięcia potencjalnego naruszenia.

(6) Jeżeli Klient otrzymuje od DigiDuck hasła dostępu do Systemu, to hasła te muszą być utrzymywane w tajemnicy i ujawniane tylko ograniczonej grupie osób w zakresie absolutnie niezbędnym. Klient zmieni standardowe hasła, dostarczone mu przez DigiDuck, natychmiast po ich przekazaniu i w regularnych odstępach czasu po tym, o ile Klient ma możliwość zmiany tych haseł. Jeśli Klient dowie się, że nieupoważnione osoby trzecie znają lub mogą znać hasła, Klient musi natychmiast poinformować DigiDuck.

(7) Klient poinformuje wszystkich użytkowników upoważnionych do korzystania z Usługi o odpowiednich postanowieniach Umowy i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

(8) Zobowiązania Klienta są zobowiązaniami pierwotnymi.

7. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

(1) Klient jest zobowiązany do uiszczania miesięcznych opłat abonamentowych. Jest ona naliczana jako opłata roczna na początku roku obowiązywania umowy. Obliczenie dodania lub zmniejszenia liczby użytkowników jest obliczane według struktury skali. Powstała różnica w opłacie rocznej zostanie uregulowana w ciągu 30 dni.

(2) DuckPoints są naliczane natychmiast po złożeniu zamówienia. Ich ważność wynosi 36 miesięcy. Są one wykorzystywane do zapłaty za korzystanie ze szkoleń i informacji zdeponowanych przez klienta. Kwota faktury ma być zapłacona w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania faktury bez potrąceń.

(3) Uzgodnione opłaty nie zawierają obowiązującego ustawowego podatku od wartości dodanej.

(4) Jeśli Klient zalega z płatnościami, DigiDuck może, po powiadomieniu Klienta i bez ograniczenia praw i roszczeń DigiDuck wynikających z umowy, zawiesić dostęp Klienta do Usługi, której dotyczy brak płatności, do czasu uregulowania opłat. DigiDuck będzie utrzymywał środowisko Usług ustanowione dla Klienta w Systemie przez co najmniej trzydzieści (30) dni od daty takiego zawieszenia. Następnie DigiDuck może zakończyć świadczenie usługi, jeśli opłaty pozostają niezapłacone.

(5) DigiDuck zastrzega sobie prawo do okresowego dostosowania swoich warunków dla DuckPoints i opłat abonamentowych w zależności od rozwoju rynku i cen. O takim dostosowaniu warunków klient zostanie poinformowany pisemnie na cztery tygodnie przed wejściem w życie.

8. TERMIN I ROZWIĄZANIE

(1) Subskrypcja Klienta rozpocznie się w Dniu Rozpoczęcia Subskrypcji określonym w Umowie Indywidualnej i, o ile nie uzgodniono inaczej w Umowie Indywidualnej, będzie miała początkowy okres dwunastu miesięcy (“Okres Rozpoczęcia Subskrypcji”). Jeżeli Subskrypcja nie zostanie rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia na koniec Początkowego Okresu Obowiązywania Subskrypcji, jej okres obowiązywania zostanie przedłużony o kolejne dwanaście (12) miesięcy (każdy “Okres Przedłużenia Subskrypcji”). O ile umowa indywidualna nie zostanie rozwiązana z zachowaniem trzy (3) miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca okresu odnowienia abonamentu, ten ostatni zostanie przedłużony o kolejne dwunastomiesięczne okresy, chyba że zostanie rozwiązany z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia do końca danego dwunastomiesięcznego okresu.

(2) Po zakończeniu umowy dostęp klienta do systemu zostaje zablokowany. Klient nie ma zatem dostępu do systemu ani do żadnych danych klienta, które mogą tam istnieć. Dane Klienta, które nadal są wymagane przez Klienta, zostaną przez niego zarchiwizowane przed rozwiązaniem umowy. Po zakończeniu umowy DigiDuck jest uprawniony do usunięcia wszelkich danych Klienta, które jeszcze znajdują się w systemie.

(3) Niewykorzystane DuckPoints zostaną usunięte na koniec okresu umowy i nie mogą być ani przekazane ani wypłacone.

(4) Prawo stron do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(5) Ważny powód do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przez DigiDuck po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie rozsądnego terminu naprawy istnieje w szczególności a. jeśli Klient narusza postanowienia umowy lub b. jeśli DigiDuck jest uprawniony do zablokowania Klienta z powodu zwłoki w płatności zgodnie z punktem (8), ustęp (4).

(6) Ważnym powodem nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przez DigiDuck bez ustalenia i bezskutecznego upływu terminu naprawczego jest w szczególności a. jeśli Klient jest niewypłacalny lub nadmiernie zadłużony lub b. jeśli postępowanie upadłościowe w stosunku do majątku Klienta zostanie odrzucone lub umorzone z powodu braku majątku na pokrycie kosztów tego postępowania lub jeśli Klient dobrowolnie lub niedobrowolnie wszczął postępowanie o jego rozwiązanie, likwidację lub zlikwidowanie.

(7) Wypowiedzenie musi być dokonane w formie pisemnej.

9. GWARANCJA NA WADY

(1) Każda ogólnie dostępna wersja Usługi będzie wolna od wad materiałowych, jeśli będzie zasadniczo zgodna ze specyfikacją zawartą w Umowie Indywidualnej, w tym jej aktualizacjami. Jeśli wystąpi wada materialna, DigiDuck, według własnego uznania, albo (i) poprawi wadę w usłudze, (ii) wymieni usługę, albo (iii) anuluje subskrypcję usługi i zwróci opłaty wniesione za usługę w bieżącym okresie subskrypcji. Usunięcie wady może polegać również na wskazaniu Klientowi przez DigiDuck rozsądnych sposobów uniknięcia skutków wady.

(2) Jeśli istnieje wada tytułu, DigiDuck, według własnego uznania, albo (i) zmodyfikuje usługę, (ii) nabędzie odpowiednie prawa, albo (iii) zakończy subskrypcję usługi i zwróci opłaty wniesione za usługę w bieżącym okresie subskrypcji.

(3) Wyklucza się ścisłą odpowiedzialność odszkodowawczą za wady, które istniały już w momencie zawarcia danej umowy indywidualnej.

(4) Klient jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia DigiDuck o każdym naruszeniu obowiązku z dokładnym opisem przyczyny.

(5) DigiDuck nie bierze odpowiedzialności za to, że korzystanie przez Klienta z Usługi doprowadzi do przestrzegania przez Klienta jakichkolwiek praw, przepisów, wymogów lub dyrektyw władz państwowych.

10. ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH

(1) W przypadku, gdy strona trzecia dochodzi roszczeń opartych na prawach własności intelektualnej (w tym, ale nie tylko, roszczeń o naruszenie praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej), które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z umownie przyznanego prawa do korzystania z Usługi, Klient niezwłocznie powiadomi DigiDuck na piśmie i w całości. Jeżeli Klient zaprzestaje korzystania z Usługi w celu złagodzenia szkody lub z innych ważnych powodów, jest zobowiązany poinformować osobę trzecią, że zaprzestanie korzystania nie stanowi uznania zarzucanego naruszenia praw własności intelektualnej. Spór prawny z osobą trzecią będzie prowadził tylko w porozumieniu z DigiDuck lub upoważni DigiDuck do prowadzenia sporu.

(2) Obowiązuje to odpowiednio, jeżeli osoba trzecia wysuwa roszczenia wobec DigiDuck, które są oparte na działaniach Klienta, upoważnionych użytkowników lub danych Klienta.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DigiDuck odpowiada za szkody i zwrot wydatków, niezależnie od przyczyny prawnej, wynikające z umowy i w związku z nią, zgodnie z następującymi postanowieniami:

(1) DigiDuck odpowiada bez ograniczeń w przypadkach wyraźnego i pisemnego przejęcia gwarancji lub ryzyka zaopatrzenia, w przypadku szkód majątkowych lub strat finansowych spowodowanych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie oraz za umyślne lub zaniedbane uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia.

(2) Odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje bez zmian.

(3) W przypadku lekkiego zaniedbania obowiązków DigiDuck odpowiada tylko za takie istotne zobowiązania umowne, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na których przestrzeganiu Klient regularnie polega (tzw. zobowiązania kardynalne). Odpowiedzialność DigiDuck w tym zakresie jest jednak ograniczona do typowych szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, które były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia odpowiedniej umowy indywidualnej.

(4) W momencie zawierania umowy indywidualnej strony zakładają, że całkowita opłata abonamentowa uiszczona za daną usługę w okresie 3 miesięcy pokrywa typowe szkody przewidywalne w momencie zawierania umowy. Dlatego w przypadku lekkiego zaniedbania naruszenia istotnego obowiązku (obowiązek kardynalny) strony ograniczają odpowiedzialność DigiDuck w sumie do opłaty abonamentowej za daną usługę w okresie 3 miesięcy. W przypadku kilku przypadków w jednym roku kalendarzowym, odpowiedzialność DigiDuck jest ograniczona w sumie do opłat abonamentowych uzgodnionych w indywidualnej umowie na 12 miesięcy.

(5) Wyklucza się odpowiedzialność DigiDuck za wady istniejące już w momencie zawarcia umowy (§ 536 a BGB). Przepisy dotyczące odpowiedzialności zgodnie z powyższymi ustępami (1) do (4) pozostają bez zmian.

(6) DigiDuck odpowiada za utratę danych tylko do wysokości poniesionych kosztów, jeżeli Klient regularnie i odpowiednio wykonuje kopie zapasowe danych i w ten sposób zapewnia, że utracone dane mogą być przywrócone przy rozsądnym wysiłku.

(7) O ile odpowiedzialność jest skutecznie wykluczona lub ograniczona zgodnie z powyższymi ustępami, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników DigiDuck, innego personelu, organów, przedstawicieli i pośredników.

(8) Dla wszystkich roszczeń wobec DigiDuck o odszkodowanie lub zwrot daremnych wydatków w przypadku odpowiedzialności umownej i pozaumownej obowiązuje okres przedawnienia jednego roku. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie określonym w § 199 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Następuje to najpóźniej z upływem pięciu lat od powstania roszczenia. Postanowienia zdań 1-3 niniejszego ustępu nie dotyczą odpowiedzialności w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub w przypadku szkody na osobie lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12. HIGHLIGHTS

(1) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub niewykonanie świadczenia spowodowane działaniem siły wyższej.

(2) Do zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności strajki, zgodne z prawem wewnętrzne akcje przemysłowe spółki, zgodne z prawem akcje przemysłowe podwykonawców DigiDuck, wojnę, ataki terrorystyczne, zamieszki, siły natury, pandemie, epidemie, pożar, ataki sabotażowe osób trzecich (np. poprzez ataki denial of service) lub utratę zezwoleń bez winy stron.

(3) Strony powiadomią się wzajemnie o wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia siły wyższej.

13. PRZENIESIENIE, CESJA, POTRĄCENIE, ZATRZYMANIE

(1) Klient nie jest uprawniony do przeniesienia umowy o świadczenie Usługi w całości lub w części na osobę trzecią lub do cesji roszczeń wobec DigiDuck. § 354a niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) pozostaje bez zmian.

(2) DigiDuck jest uprawniony do cesji, przeniesienia lub innego dysponowania prawami i obowiązkami w ramach tej umowy w całości lub w części w każdej chwili bez powiadomienia.

(3) Potrącenie lub skorzystanie z prawa zatrzymania przez Klienta jest dopuszczalne tylko w przypadku bezspornych lub prawnie stwierdzonych roszczeń.

(4) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne klienta opiera się na tym samym stosunku umownym.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie roszczenia klienta przedawniają się po dwunastu miesiącach od powzięcia wiadomości, ale nie później niż po 36 miesiącach od daty wykonania danej usługi lub popełnienia danego naruszenia obowiązków. Ustawowe zasady przedawnienia w przypadku umyślnego i rażąco niedbałego działania, w przypadku roszczeń z tytułu umyślnego lub niedbałego naruszenia życia, ciała lub zdrowia, z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd oraz w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

15. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

(1) DigiDuck przetwarza dane osobowe Klienta (np. osób kontaktowych Klienta, upoważnionych użytkowników), o ile są one niezbędne do nawiązania i realizacji umowy, obsługi systemu jak również do celów rozliczeniowych. Dalsze informacje można znaleźć w naszej informacji o ochronie danych.

(2) Poprzez rejestrację w systemie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, aż do odwołania.

(3) O ile dane osobowe są przetwarzane również w imieniu Klienta (np. przez pracowników Klienta), należy dodatkowo zawrzeć umowę o przetwarzanie danych w imieniu zgodnie z art. 28 DSGVO.

(4) DigiDuck zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich administracyjnych, fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa dla ochrony bezpieczeństwa Usług i Treści Klienta.

16. POUFNOŚĆ

(1) Strony zobowiązują się do traktowania jako poufne wszystkich poufnych wiadomości i informacji, które uzyskują lub uzyskały przy okazji zainicjowania umowy lub jej realizacji oraz do zachowania tajemnicy na ten temat wobec osób postronnych.

(2) Za poufne uznaje się wszystkie informacje, które zostały wyraźnie oznaczone jako poufne lub których poufność wynika z ich przedmiotu lub innych okoliczności.

(3) W szczególności strony zobowiązują się do traktowania jako poufne wszystkich przekazanych im informacji poufnych. Nie udostępniają one tych informacji osobom trzecim, z zastrzeżeniem przepisów określonych poniżej, i wykorzystują je wyłącznie w ramach opisanej powyżej współpracy.

(4) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie przekazania były już znane bez obowiązku zachowania poufności, lub które zostały już opublikowane w wyżej wymienionym momencie, lub które zostały opublikowane później przez osoby trzecie, przy czym nie można tego przypisać sprzecznemu z prawem lub umową działaniu odbiorcy informacji, lub które zostały zgodnie z prawem otrzymane od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, lub które zostały wyraźnie zwolnione na podstawie pisemnego oświadczenia obu stron, lub które należy ujawnić na podstawie ustawowych obowiązków informacyjnych.

(5) Strony podejmują wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poufności. W szczególności ujawniają oni informacje poufne tylko tym pracownikom, którzy muszą je otrzymać ze względu na swoje działania w ramach opisanej powyżej współpracy (need to know). Oprócz tej grupy osób DigiDuck może udostępnić poufne informacje osobom z firm powiązanych w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG), które są odpowiedzialne za decyzję w ramach tej współpracy. Osoby te mają być zobowiązane do poufnego traktowania tych informacji.

(6) Jeśli w trakcie współpracy między stronami konieczne stanie się zaangażowanie osób trzecich (np. podwykonawców, dostawców, konsultantów) i przekazanie im informacji poufnych, z osobami trzecimi zostaną zawarte odpowiednie pisemne porozumienia w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych OWU i umowy.

(7) Dokumenty poufne, w tym wszystkie ich kopie, są przekazywane na żądanie. W tym zakresie nie można dochodzić praw do zatrzymania. Nie dotyczy to dokumentów wymaganych przez drugą stronę do wykonania umowy lub rozliczenia stosunku umownego.

(8) Obowiązek zachowania poufności trwa przez 3 lata po zakończeniu niniejszej umowy.

(9) DigiDuck może sporządzać analizy, jak opisano poniżej, w których (w części) wykorzystywane są Dane Klienta i informacje wynikające z korzystania z Usługi przez Klienta (“Analizy”). Analizy będą anonimizować i agregować dane. Analytics może być wykorzystywany w następujących celach: – doskonalenie produktów (w szczególności cech i funkcji produktów, przepływów pracy i interfejsów użytkownika) oraz – rozwój nowych produktów i usług; – doskonalenie zasobów i wsparcia; – wewnętrzne planowanie popytu; – poprawa wydajności produktów; – weryfikacja bezpieczeństwa i integralności danych;

(10) Ogłoszenia publiczne Żadna ze stron nie będzie dokonywać ani publikować żadnych ogłoszeń, oświadczeń, informacji prasowych ani innych materiałów reklamowych lub marketingowych dotyczących cen i warunków niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana, warunkowana lub opóźniana. W czasie trwania Umowy indywidualnej Klient udziela DigiDuck prawa do włączenia nazwy i logo Firmy do publicznej listy swoich klientów.

17. Z ZASTRZEŻENIEM ZMIAN

(1) DigiDuck ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH i/lub opisu usługi.

(2) O zamierzonych zmianach OWU i/lub opisu usługi Klient zostanie poinformowany pisemnie lub w formie tekstowej (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej sześć tygodni przed ich wejściem w życie. Klientowi przysługuje szczególne prawo do wypowiedzenia umowy w momencie wejścia w życie zmian. Jeżeli klient nie wypowie umowy na piśmie w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianach, zmiany stają się częścią umowy z chwilą ich wejścia w życie. Klient zostanie wyraźnie poinformowany o tej konsekwencji w zawiadomieniu o zmianie. Jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu wobec zmienionych warunków i po upływie terminu do zgłoszenia sprzeciwu nadal korzysta z usługi, OWU uważa się za uzgodnione jako obowiązujące z upływem tego terminu – najwcześniej jednak z chwilą wejścia w życie.

(3) W przypadku zmian w serwisie przez DigiDuck, które wchodzą w zakres regulacji opisu serwisu, niniejsza klauzula nie ma zastosowania.

(4) W przypadku zmian usługi przez DigiDuck, które nie są objęte postanowieniami opisu usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu w rozumieniu powyższego punktu (2), lecz specjalne prawo do wypowiedzenia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmiany, z którego Klient musi skorzystać w wyżej wymienionym terminie.

18. PRZEPISY KOŃCOWE

(1) Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWU (o ile nie zachodzi przypadek z klauzuli 17), jak również innych części umowy, w szczególności umowy indywidualnej, muszą być dokonywane w formie pisemnej. Dotyczy to również wszelkich przypadków odstąpienia od wymogu formy pisemnej. Forma pisemna w rozumieniu niniejszych OWU wymaga – również w zakresie, w jakim jest to wymagane w innych miejscach – złożenia własnoręcznego podpisu oraz przekazania podpisanego dokumentu w oryginale lub faksem.

(2) Dla wszystkich roszczeń wynikających z umowy obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Prawo sprzedaży ONZ jest wykluczone.

(3) Miejscem jurysdykcji jest Grevenbroich.

(4) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków licencyjnych są lub staną się nieważne lub niewykonalne, lub jeżeli niniejsze warunki licencyjne zawierają luki, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków licencyjnych. W miejsce nieważnego, niewykonalnego lub brakującego postanowienia strony ustalają takie postanowienie zastępcze, jakie strony w rozsądny sposób uzgodniłyby, gdyby w chwili zawarcia umowy wiedziały o nieważności, niewykonalności lub braku danego postanowienia. W przypadku nieosiągnięcia postanowienia zastępczego stosuje się odpowiednio § 306 (2) niemieckiego kodeksu cywilnego.