15. stycznia 2023

Obowiązki instruktorskie w przedsiębiorstwie

Jakie są ustawowe obowiązki instruktorskie?

Wymagania prawne dotyczące obowiązkowego instruktażu znajdują się w § 6 ust. 1 zdanie 2 i 3 ustawy o bezpieczeństwie pracy (ArbSchG). Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany co najmniej raz w roku pouczyć pracowników o zagrożeniach i ryzyku związanym z wykonywaną pracą oraz o środkach służących uniknięciu lub zminimalizowaniu tych zagrożeń.

Jakie podstawy prawne muszą być znane i przestrzegane? W Niemczech istnieją różne regulacje prawne, które przewidują realizację obowiązkowego instruktażu w zakładzie pracy. Na przykład zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie pracy (ArbSchG) należy przestrzegać określonych obowiązków instruktażowych. Większość z tych wymagań można znaleźć – między innymi – w kolejnych punktach:

Artykuł 3 ust. 1 ustawy o regulacji handlu, handlu i przemysłu (GewO): Każdy pracownik jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych mu przez pracodawcę oraz do przestrzegania norm pracy, produkcji i jakości w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. –

Paragraf 13 ust. 1 rozporządzenia o górnikach i metalowcach (BMV): Pracownicy są zobowiązani do dostarczenia pracodawcy wszelkich niezbędnych informacji na temat ich sposobu pracy i stanu zdrowia. Kolejną ustawą regulującą obowiązkowe nauczanie jest rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV). Zgodnie z tą ustawą firmy są zobowiązane do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Szkolenie powinno być dostosowane do stosowania konkretnych substancji niebezpiecznych i uwzględniać wszystkie odpowiednie przepisy.

Regulamin DGUV nr 1 w § 4 stanowi co następuje:
Pracodawca jest zobowiązany do informowania swoich pracowników o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu pracy.
Dotyczy to również zagrożeń związanych z ich pracą oraz środków pozwalających na ich uniknięcie. Instruktaż należy powtarzać w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku. Musi być również udokumentowana. Projektowanie instrukcji dla pracowników w zakładzie pracy to ważne zadanie dla każdego kierownika zakładu pracy. Instruktaż powinien odbywać się regularnie i wyczerpująco informować wszystkich pracowników, aby mogli oni zachowywać się odpowiednio, a ryzyko poważnych wypadków zostało zminimalizowane. Poniższa lista kontrolna ułatwia planowanie i realizację instrukcji:

– Poinformować pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i trybie przeprowadzenia instruktażu. – Przygotuj dokumenty i materiały do prezentacji.
– Spraw, aby szkolenie było ciekawe i urozmaicone, aby pracownicy pozostali uważni.
– Zadbaj o to, by odpowiedzieć na wszystkie pytania pracowników.
– Regularnie sprawdzaj, czy pracownicy zrozumieli treść szkolenia.

Odprawy w miejscu pracy muszą być starannie zaplanowane i przeprowadzone, aby były skuteczne. Instrukcje powinny być szczegółowe i dawać możliwość żywej wymiany zdań oraz odpowiedzi na pytania. Tylko w ten sposób instrukcje mogą być naprawdę skuteczne.

Co należy zrobić po pozytywnym zakończeniu instruktażu w firmie?

Po przeprowadzeniu szkolenia wewnątrz firmy ważne jest udokumentowanie jego wyników. Można to zrobić w formie potwierdzenia uczestnictwa lub certyfikatu. Dokumenty szkoleniowe powinny być również udostępnione na potrzeby przyszłych szkoleń.