ALGEMENE VOORWAARDEN

Status 24.02.2022

1. TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES

(1) Deze Algemene Voorwaarden (AV) van DigiDuck GmbH, Poststraße 61, 41516 Grevenbroich (hierna te noemen “DigiDuck”), zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van het digitale Leer + Info Management Systeem (hierna te noemen “Systeem”) door de contractpartner van DigiDuck (hierna te noemen “Klant”). De Klant en DigiDuck worden ook gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” of individueel als de “Partij”.

(2) De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing; deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij zijn ook niet van toepassing indien de Klant in een bestelling of in de orderacceptatie naar de toepasselijkheid ervan verwijst en DigiDuck daartegen niet nogmaals uitdrukkelijk bezwaar maakt.

2. SLUITING VAN HET CONTRACT

(1) De Klant kan een abonnement (“Abonnement”) kopen met betrekking tot verschillende gehoste inhoud van het Systeem (elk een “Dienst”) door ondertekening van het individuele contract in de vorm van een offerte (elk een “Individueel Contract”) onder verwijzing naar deze AV en de Beschrijving van de Dienst. Elk individueel contract beschrijft de desbetreffende dienst in samenhang met de dienstspecificatie. Deze AV, de Dienstbeschrijving en het ondertekende Individuele Contract (hierna samen het “Contract” genoemd) regelen het abonnement van de Klant op de Dienst zoals overeengekomen in het Individuele Contract.

(2) In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van het Individueel Contract, de Dienstbeschrijving en deze AV, heeft het Individueel Contract voorrang op de Dienstbeschrijving en heeft de Dienstbeschrijving voorrang op deze AV.

(3) Onder voorbehoud van betaling van de abonnementskosten en toepasselijke belastingen door de Klant, verleent DigiDuck de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar abonnement voor het gebruik van de Dienst zoals overeengekomen in het Individuele Contract. De Klant heeft het recht de Dienst alleen voor interne doeleinden van de Klant te gebruiken en alleen in overeenstemming met de bepalingen van het Contract.

3. GEMACHTIGDE GEBRUIKERS

(1) Een gemachtigde gebruiker is een met name genoemde natuurlijke persoon. Tenzij anders overeengekomen in het individuele contract, is alleen personeel van de Klant gerechtigd de Dienst te gebruiken. Dit omvat zowel werknemers als managers van de Klant en uitzendkrachten in dienst van de Klant. Personeel van een derde partij (bv. dienstverleners van de Klant) kan ook Bevoegde Gebruikers zijn indien (i) dit noodzakelijk is, (ii) er een contractuele relatie bestaat tussen de derde partij en de Klant en (iii) de derden in het Individuele Contract zijn genoemd.

(2) De toegang tot en het gebruik van de Diensten is voorbehouden aan het aantal Bevoegde Gebruikers dat in het Individuele Contract is gespecificeerd.

(3) Een wijziging van de aan een gemachtigde gebruiker toegewezen natuurlijke persoon is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van DigiDuck.

(4) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiDuck is het de Klant niet toegestaan de contractuele dienst aan derden door te geven, toegang te verlenen of (publiekelijk) te demonstreren.

(5) De in het individuele contract vastgelegde gebruiksparameters en het onderschreven aantal toegestane gebruikers zijn derhalve volledig van toepassing op het gebruik van de Dienst door de Klant.

4. GEBRUIKSRECHTEN

(1) DigiDuck verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Dienst online te gebruiken, beperkt in de tijd tot de in artikel (4) genoemde termijn. Dit omvat het recht op toegang tot de in het individuele contract overeengekomen inhoud en het maken van kopieën van de programmacode in het werkgeheugen van de klant als gevolg van deze toegang.

(2) De klant is niet gerechtigd de dienst verder te gebruiken dan uitdrukkelijk is toegestaan in het kader van deze AV, de beschrijving van de dienst en het individuele contract. In het bijzonder is de Klant niet gerechtigd (i) de Dienst aan andere derden ter beschikking te stellen, met uitzondering van artikel (3), lid (1), (ii) wijzigingen in de Dienst aan te brengen, of (iii) een sublicentie voor de Dienst te verlenen.

(3) Voor zover de verstrekking van begeleidende trainingsmaterialen wordt overwogen, verleent DigiDuck hierbij aan de Klant een niet-exclusief recht, beperkt in de tijd tot de duur van deze Overeenkomst (artikel (4)), om dergelijke materialen eenmalig elektronisch op te halen en af te drukken en een reservekopie te maken.

(4) Het contract draagt geen morele rechten of andere industriële eigendomsrechten over. Daarom blijven alle eigendoms-, auteurs- en industriële eigendomsrechten in de Dienst en haar documentatie te allen tijde bij DigiDuck en de licentiegevers van DigiDuck. De Klant zal geen auteursrechten of andere eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst of hun Documentatie verwijderen, wijzigen of verbergen.

5. KLANTGEGEVENS

(1) Alle inhoud, gegevens en informatie verstrekt, opgeslagen, verzameld, verzonden of ontvangen door de Klant of door de Klant gemachtigde gebruikers voor gebruik in verband met de Dienst en alle materialen verstrekt, opgeslagen, verzameld, verzonden of ontvangen door DigiDuck op aanwijzing van de Klant of door de Klant gemachtigde gebruikers in verband met de Dienst worden hierna aangeduid als “Klantgegevens”.

(2) Het is de Klant verboden om Klantgegevens te uploaden (i) die inbreuk maken op rechten van derden, (ii) die in strijd zijn met enig toepasselijk recht, (iii) die leiden of kunnen leiden tot een schending door DigiDuck van enig toepasselijk recht, (iv) die de veiligheid van de Dienst en/of het Portaal van DigiDuck in gevaar brengen of kunnen brengen, (v) die de prestaties van de Dienst en/of het Portaal van DigiDuck meer dan onbeduidend aantasten, of (vi) die niet vrij zijn van virussen en/of malware.

(3) In het geval dat Klantgegevens in strijd zijn met paragraaf (2) hierboven of in het geval van een noodsituatie, bedreiging of vermeende bedreiging van de Dienst en/of het Portaal met betrekking tot de Klantgegevens, behoudt DigiDuck zich het recht voor om de Klantgegevens uit te schakelen en offline te halen of onherroepelijk te ontkoppelen. DigiDuck is niet verantwoordelijk voor enig negatief effect op de kwaliteit van de Dienst als gevolg van Content van de Klant of een dergelijke deactivering.

(4) De Klant verleent DigiDuck een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, wereldwijd recht, in tijd beperkt tot de termijn ingevolge artikel (4), om Klantgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de verplichtingen van DigiDuck onder de Overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat alle vormen van gebruik, met name het opslaan, kopiëren, uitvoeren, verwerken, bewerken, ook door derden, het recht van reproductie alsmede het recht om wijzigingen, vertalingen, aanvullingen, verdere ontwikkelingen aan te brengen en deze openbaar toegankelijk te maken, voor zover dit nodig is om de dienst aan de Klant te verlenen.

(5) DigiDuck zal de Klant onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen indien tegen haar aanspraken worden gemaakt wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden in verband met de Klantgegevens. Indien door een derde een vordering tegen DigiDuck wordt ingesteld wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, is DigiDuck verplicht alle noodzakelijke en wettelijk mogelijke maatregelen te nemen om de Klant in staat te stellen het rechtsgeschil te voeren of over de beslechting daarvan te onderhandelen, alsmede de Klant te ondersteunen bij het onderzoek en de verdediging van de desbetreffende vordering of de beslechting van het rechtsgeschil. In ruil daarvoor zal de Klant DigiDuck vrijwaren door het betalen van de kosten van het geschil, het betalen van redelijke advocatenhonoraria, of de met de Klant overeengekomen honoraria, die door DigiDuck zijn gemaakt bij het voeren van het geschil op aanwijzing van de Klant, en het betalen van een eventuele definitieve uitspraak tegen DigiDuck of een door de Klant goedgekeurde schikking. Het staat DigiDuck vrij om op eigen kosten aan het proces deel te nemen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

(1) De Klant is als enige verantwoordelijk voor (i) de IT-infrastructuur van de Klant, met inbegrip van zijn computers, (ii) de beveiliging en het gebruik van de toegangsgegevens van de Klant en de Gebruikers en (iii) elke toegang tot en elk gebruik van de Dienst direct of indirect via of door middel van de IT-infrastructuur van de Klant en de Gebruikers, met of zonder medeweten of toestemming van de Klant.

(2) Het is de Klant verboden het volgende te doen bij het gebruik van de Dienst: (i) de Dienst of de Materialen geheel of gedeeltelijk te kopiëren, vertalen, demonteren, decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of anderszins te wijzigen (behalve voor zover toegestaan door dwingend recht of onder deze Overeenkomst), of daarvan afgeleide werken te maken; (ii) de Dienst te gebruiken op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van informatie of gegevens die onwettig zijn of inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden; en (iii) de werking of beveiliging van de Dienst te compromitteren of te omzeilen.

(3) Met betrekking tot de Klantgegevens die de Klant aan DigiDuck verzendt of anderszins beschikbaar stelt, is de Klant als enige verantwoordelijk voor de integriteit ervan en zal hij alle maatregelen nemen die nodig zijn om de Klantgegevens te beveiligen en anderszins de risico’s te beperken die verbonden zijn aan de opslag of verzending van de Klantgegevens via de Dienst, met inbegrip van het risico van gegevensverlies.

(4) De Klant verwerft alle rechten die nodig zijn om de Klantgegevens aan DigiDuck beschikbaar te stellen voor toegang en gebruik onder de Dienst en zorgt ervoor dat het gebruik door de Klant en/of DigiDuck van de Klantgegevens onder de Dienst voldoet aan alle toepasselijke licenties en gebruiksvoorwaarden van de relevante aanbieder van dergelijke Klantgegevens.

(5) Indien DigiDuck door een licentiegever van Klantgegevens wordt verzocht Klantgegevens van de Dienst te verwijderen, of indien DigiDuck zich ervan bewust wordt dat Klantgegevens in strijd kunnen zijn met toepasselijke wetgeving of rechten van derden, kan DigiDuck de Klant daarvan in kennis stellen en in dat geval zal de Klant dergelijke Klantgegevens onmiddellijk van de Dienst verwijderen. Indien de Klant na ontvangst van een dergelijke mededeling van DigiDuck niet de nodige actie onderneemt, kan DigiDuck de betreffende Klantgegevens deactiveren totdat de mogelijke inbreuk is verholpen.

(6) Indien de Klant van DigiDuck wachtwoorden ontvangt voor toegang tot het Systeem, dienen deze wachtwoorden geheim te worden gehouden en slechts aan een beperkte groep personen bekend te worden gemaakt voor zover dit absoluut noodzakelijk is. De Klant zal de hem door DigiDuck verstrekte standaardwachtwoorden onmiddellijk na verzending daarvan en daarna met regelmatige tussenpozen wijzigen, voor zover het voor de Klant mogelijk is deze wachtwoorden te wijzigen. Indien de Klant verneemt dat onbevoegde derden op de hoogte zijn of kunnen zijn van de wachtwoorden, dient de Klant DigiDuck onmiddellijk te informeren.

(7) De Klant zal alle gebruikers die gemachtigd zijn om de Dienst te gebruiken op de hoogte brengen van de relevante bepalingen van de Overeenkomst en is verantwoordelijk voor de naleving ervan.

(8) De verplichtingen van de Klant zijn primaire verplichtingen.

7. VERGOEDINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

(1) De Klant is verplicht de maandelijkse abonnementskosten te betalen. Dit wordt berekend als een jaarlijkse vergoeding aan het begin van het contractjaar. De berekening van de toevoeging of vermindering van gebruikers wordt berekend volgens de schaalstructuur. Het eventuele verschil met de jaarlijkse vergoeding wordt binnen 30 dagen verrekend.

(2) DuckPoints worden onmiddellijk na de bestelling in rekening gebracht. Ze zijn 36 maanden geldig. Zij worden gebruikt om het gebruik van de opleidingen en de door de klant gedeponeerde informatie te betalen. Het factuurbedrag dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan.

(3) De overeengekomen vergoedingen zijn exclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

(4) Indien de Klant met de betaling in gebreke blijft, kan DigiDuck, na kennisgeving aan de Klant en zonder beperking van de rechten en vorderingen van DigiDuck uit hoofde van de overeenkomst, de toegang van de Klant tot de Dienst waarop de niet-betaling betrekking heeft, opschorten totdat de vergoedingen zijn voldaan. DigiDuck zal de voor de Klant ingestelde Dienstomgeving op het Systeem gedurende ten minste dertig (30) dagen na de datum van een dergelijke opschorting handhaven. Daarna kan DigiDuck de Dienst beëindigen indien de Kosten onbetaald blijven.

(5) DigiDuck behoudt zich het recht voor haar voorwaarden voor DuckPoints en de abonnementskosten periodiek aan te passen aan markt- en prijsontwikkelingen. Deze aanpassing van de voorwaarden zal vier weken voor inwerkingtreding schriftelijk aan de klant worden meegedeeld.

8. DUUR EN BEËINDIGING

(1) Het abonnement van de Klant gaat in op de in de Individuele Overeenkomst vermelde Begindatum van het Abonnement en heeft, tenzij anders overeengekomen in de Individuele Overeenkomst, een initiële duur van twaalf maanden (“Begindatum van het Abonnement”). Indien het Abonnement niet wordt beëindigd met een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de Initiële Abonnementstermijn, wordt de looptijd met nog eens twaalf (12) maanden verlengd (elk een “Verlengingstermijn Abonnement”). Tenzij het individuele contract wordt opgezegd met een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de verlengingsperiode van het abonnement, wordt dit laatste verlengd met verdere intervallen van twaalf maanden, tenzij het wordt opgezegd met dezelfde opzegtermijn tegen het einde van de respectieve periode van twaalf maanden.

(2) Bij beëindiging van het contract wordt de toegang van de klant tot het systeem geblokkeerd. De klant heeft dus geen toegang tot het systeem, noch tot eventuele klantgegevens. Van de door de Klant nog benodigde gegevens wordt door de Klant vóór de beëindiging van het contract een back-up gemaakt. Bij beëindiging van de overeenkomst is DigiDuck gerechtigd alle nog in het systeem aanwezige gegevens van de Klant te wissen.

(3) Ongebruikte DuckPoints worden aan het einde van de contractduur gewist en kunnen niet worden overgedragen of uitbetaald.

(4) Het recht van de partijen op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet.

(5) Een goede reden voor buitengewone beëindiging door DigiDuck na het stellen en vergeefs verstrijken van een redelijke termijn voor herstel bestaat met name a. indien de Klant contractuele bepalingen schendt of b. indien DigiDuck gerechtigd is de Klant te blokkeren wegens wanbetaling overeenkomstig artikel (8), lid (4).

(6) Een belangrijke reden voor buitengewone beëindiging door DigiDuck zonder vaststelling en zonder succesvolle afloop van een voor herstel gestelde termijn bestaat met name a. als de Klant insolvent is of te veel schulden heeft of b. als een insolventieprocedure tegen het vermogen van de Klant wordt afgewezen of gestaakt vanwege een gebrek aan vermogen om de kosten van deze procedure te dekken of als de Klant vrijwillig of onvrijwillig een procedure voor zijn ontbinding, liquidatie of liquidatie is gestart.

(7) De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

9. GARANTIE OP GEBREKEN

(1) Elke algemeen beschikbare versie van de Dienst zal vrij zijn van materiële gebreken indien deze in wezen voldoet aan de specificaties in de Individuele Overeenkomst, met inbegrip van eventuele updates daarvan. In geval van een materieel defect zal DigiDuck, naar eigen goeddunken, ofwel (i) het defect in de Dienst herstellen, (ii) de Dienst vervangen, of (iii) het abonnement op de Dienst annuleren en de voor de Dienst betaalde vergoedingen gedurende de lopende termijn van het abonnement terugbetalen. Het herstel van het gebrek kan er ook in bestaan dat DigiDuck de Klant redelijke mogelijkheden toont om de gevolgen van het gebrek te voorkomen.

(2) Indien er sprake is van een eigendomsgebrek zal DigiDuck, naar eigen goeddunken, ofwel (i) de Dienst aanpassen, (ii) de relevante rechten verwerven, of (iii) het abonnement op de Dienst beëindigen en de voor de Dienst betaalde vergoedingen gedurende de lopende termijn van het abonnement terugbetalen.

(3) Strikte aansprakelijkheid voor schadevergoeding voor gebreken die reeds bij het sluiten van de desbetreffende individuele overeenkomst aanwezig waren, is uitgesloten.

(4) De Klant is verplicht DigiDuck onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van plichtsverzuim met een nauwkeurige omschrijving van de reden.

(5) DigiDuck aanvaardt geen verantwoordelijkheid dat het gebruik van de Dienst door de Klant zal resulteren in de naleving door de Klant van wetten, voorschriften, eisen of richtlijnen van overheidsinstanties.

10. VORDERINGEN VAN DERDEN

(1) In het geval een derde partij aanspraken maakt op basis van intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanspraken op inbreuk op auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten) die in strijd zijn met de uitoefening van het contractueel toegekende recht om de Dienst te gebruiken, zal de Klant DigiDuck hiervan onmiddellijk schriftelijk en volledig in kennis stellen. Indien de Klant het gebruik van de Dienst staakt om de schade te beperken of om andere belangrijke redenen, is hij verplicht de derde mee te delen dat de staking van het gebruik geen erkenning inhoudt van de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Hij zal het juridische geschil met de derde alleen in overleg met DigiDuck voeren of DigiDuck machtigen het geschil te voeren.

(2) Dit is van overeenkomstige toepassing indien een derde tegen DigiDuck vorderingen instelt die gebaseerd zijn op handelingen van de Klant, geautoriseerde gebruikers of gegevens van de Klant.

11. AANSPRAKELIJKHEID

DigiDuck is aansprakelijk voor schade en vergoeding van kosten, uit welke rechtsgrond dan ook, die voortvloeien uit en verband houden met de overeenkomst overeenkomstig de volgende bepalingen:

(1) DigiDuck is onbeperkt aansprakelijk in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke overname van een garantie of een aanschaffingsrisico, in geval van opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte zaakschade of vermogensschade, en bij opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(2) De aansprakelijkheid uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.

(3) In geval van licht nalatig plichtsverzuim is DigiDuck alleen aansprakelijk voor die wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt (zogenaamde kardinale verplichtingen). De aansprakelijkheid van DigiDuck in dit verband is echter beperkt tot de typische schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

(4) Bij de sluiting van het individuele contract gaan de partijen ervan uit dat het totale abonnementsgeld dat gedurende een periode van 3 maanden voor de betrokken dienst is betaald, de op het moment van de sluiting van het contract voorzienbare typische schade dekt. Daarom beperken de partijen in gevallen van een licht nalatige schending van een materiële verplichting (kardinale verplichting) de aansprakelijkheid van DigiDuck in totaal tot het betaalde abonnementsgeld voor de betreffende dienst gedurende een periode van 3 maanden. In geval van meerdere gevallen in één kalenderjaar is de aansprakelijkheid van DigiDuck in totaal beperkt tot de in het individuele contract overeengekomen abonnementsgelden voor 12 maanden.

(5) De risicoaansprakelijkheid van DigiDuck voor gebreken die reeds bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig waren (§ 536 a BGB) is uitgesloten. De aansprakelijkheidsregelingen overeenkomstig de bovenstaande leden 1 tot en met 4 blijven onverlet.

(6) DigiDuck is slechts aansprakelijk voor het verlies van gegevens tot de hoogte van de gemaakte kosten indien de Klant regelmatig en adequaat back-ups maakt en er daardoor voor zorgt dat verloren gegane gegevens met een redelijke inspanning kunnen worden hersteld.

(7) Voor zover aansprakelijkheid effectief is uitgesloten of beperkt in overeenstemming met de bovenstaande leden, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, ander personeel, organen, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van DigiDuck.

(8) Voor alle vorderingen tegen DigiDuck tot schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten in geval van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid geldt een verjaringstermijn van één jaar. De verjaringstermijn begint op het in § 199, lid 1, van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) genoemde tijdstip. Dit gebeurt uiterlijk vijf jaar na het ontstaan van de vordering. Het bepaalde in de zinnen 1 tot en met 3 van dit lid is niet van toepassing op aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid of in geval van persoonlijk letsel of op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

12. HIGHLIGHTS

(1) Geen van de partijen is verantwoordelijk voor vertragingen in de levering of niet-nakoming als gevolg van overmacht.

(2) Gevallen van overmacht omvatten met name stakingen, legale interne bedrijfsacties, legale bedrijfsacties bij onderaannemers van DigiDuck, oorlog, terroristische aanslagen, rellen, natuurkrachten, pandemieën, epidemieën, brand, sabotageaanvallen door derden (zoals door denial of service attacks) of het verlies van vergunningen buiten de schuld van de partijen.

(3) De partijen stellen elkaar in kennis van elk geval van overmacht.

13. OVERDRACHT, CESSIE, VERREKENING, RETENTIE

(1) De Klant is niet gerechtigd de overeenkomst voor de Dienst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of vorderingen op DigiDuck over te dragen. § 354a van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) blijft onverlet.

(2) DigiDuck is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins te vervreemden zonder voorafgaande kennisgeving.

(3) Verrekening of de uitoefening van een retentierecht door de Klant is alleen toegestaan bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

(4) Het retentierecht kan alleen worden uitgeoefend indien de tegenvordering van de klant op dezelfde contractuele relatie berust.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle vorderingen van de klant verjaren twaalf maanden na kennisname, doch uiterlijk 36 maanden na de datum waarop de desbetreffende dienst is verricht of de desbetreffende tekortkoming is begaan. De wettelijke verjaringsregels voor opzettelijke en grove nalatige handelingen, voor vorderingen wegens opzettelijke of nalatige schade aan leven, lichaam of gezondheid, wegens bedrieglijke misleiding en voor vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet blijven onverlet.

15. GEGEVENSBESCHERMING EN -BEVEILIGING

(1) DigiDuck verwerkt persoonsgegevens van de Klant (bijv. van contactpersonen van de Klant, geautoriseerde gebruikers) voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en verwerking van de overeenkomst, de werking van het systeem alsmede voor de facturering. Meer informatie vindt u in onze informatie over gegevensbescherming.

(2) Door zich op het systeem te registreren, stemt de klant in met de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig alle thans geldende wetten inzake gegevensbescherming, totdat hij deze intrekt.

(3) Voor zover persoonsgegevens ook namens de Klant worden verwerkt (bijv. door medewerkers van de Klant), moet bovendien een overeenkomst voor de verwerking van gegevens namens de Klant overeenkomstig art. 28 DSGVO worden gesloten.

(4) DigiDuck verbindt zich ertoe passende administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Diensten en de Inhoud van de Klant te beschermen.

16. VERTROUWELIJKHEID

(1) De partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke kennis en informatie die zij bij de totstandkoming van het contract of de uitvoering ervan verkrijgen of verkregen hebben, vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden tegenover derden.

(2) Alle informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt of waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit het onderwerp of andere omstandigheden, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

(3) In het bijzonder verbinden de partijen zich ertoe alle aan hen verstrekte vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Zij stellen deze informatie niet ter beschikking van derden, behoudens de onderstaande bepalingen, en gebruiken deze uitsluitend in het kader van de hierboven beschreven samenwerking.

(4) De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie – die reeds bekend was op het tijdstip van de overdracht zonder een verplichting tot vertrouwelijke behandeling of – die reeds is bekendgemaakt op voornoemd tijdstip of – die later door derden is bekendgemaakt zonder dat dit te wijten is aan een met de wet of de overeenkomst strijdige handeling van de ontvanger van de informatie of – die rechtmatig van een derde is ontvangen zonder een verplichting tot vertrouwelijke behandeling of – die uitdrukkelijk is vrijgegeven bij schriftelijke verklaring van beide partijen of – die op grond van wettelijke informatieverplichtingen openbaar moet worden gemaakt.

(5. De partijen nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen. In het bijzonder maken zij vertrouwelijke informatie alleen bekend aan de werknemers die deze informatie moeten ontvangen vanwege hun activiteiten in het kader van de hierboven beschreven samenwerking (need to know). Naast deze groep personen kan DigiDuck de vertrouwelijke informatie ter beschikking stellen aan personen van verbonden ondernemingen in de zin van § 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG) die verantwoordelijk zijn voor de beslissing in het kader van deze samenwerking. Deze personen zijn verplicht deze vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

(6) Indien het in het kader van de samenwerking tussen de partijen noodzakelijk wordt om derden (bijv. onderaannemers, leveranciers, adviseurs) in te schakelen en vertrouwelijke informatie aan hen door te geven, dienen dienovereenkomstige schriftelijke overeenkomsten met de derden te worden gesloten om de naleving van de bepalingen van deze AV en het contract te waarborgen.

(7) Vertrouwelijke documenten, met inbegrip van alle kopieën daarvan, moeten op verzoek worden overhandigd. In dit verband kunnen geen retentierechten worden uitgeoefend. Dit geldt niet voor documenten die de andere partij nodig heeft voor de uitvoering van het contract of voor de afwikkeling van de contractuele relatie.

(8) De geheimhoudingsplicht duurt tot 3 jaar na de beëindiging van dit contract.

(9) DigiDuck kan analyses maken zoals hieronder beschreven, waarin (mede) Klantgegevens en informatie die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst door de Klant worden gebruikt (“Analyses”). Bij de analyses worden de gegevens geanonimiseerd en samengevoegd. Analytics kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: – productverbetering (met name productkenmerken en -functies, workflows en gebruikersinterfaces) en de – ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; – verbetering van middelen en ondersteuning; – interne vraagplanning; – verbetering van productprestaties; – verificatie van beveiliging en gegevensintegriteit;

(10) Openbare aankondigingen Geen der partijen zal enige aankondiging, verklaring, persbericht of ander reclame- of marketingmateriaal betreffende de prijzen en voorwaarden van deze Overeenkomst doen of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke wijze zal worden onthouden, geconditioneerd of uitgesteld. Gedurende de looptijd van de Individuele Overeenkomst verleent de Klant DigiDuck het recht om de naam en het logo van het Bedrijf op te nemen in een openbare lijst van haar klanten.

17. ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN

(1) DigiDuck heeft het recht deze AV en/of de Dienstbeschrijving te wijzigen.

(2) Voorgenomen wijzigingen van de AV en/of de dienstbeschrijving worden ten minste zes weken voordat zij van kracht worden schriftelijk of in tekstvorm (met name via e-mail) aan de Klant meegedeeld. De klant heeft een bijzonder opzeggingsrecht op het moment dat de wijzigingen van kracht worden. Indien de klant het contract niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging schriftelijk opzegt, worden de wijzigingen onderdeel van het contract op het moment dat zij van kracht worden. De klant zal in het bericht van wijziging uitdrukkelijk op dit gevolg worden gewezen. Indien de klant geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden en de dienst na het verstrijken van de bezwaartermijn blijft gebruiken, worden de AV geacht bij het verstrijken van de termijn – op zijn vroegst echter op het moment van inwerkingtreding – als overeengekomen te zijn.

(3) In het geval van wijzigingen van de dienst door DigiDuck, die onder de regeling van de dienstbeschrijving vallen, is deze clausule niet van toepassing.

(4) In geval van wijzigingen in de dienst door DigiDuck die niet onder het bepaalde in de dienstbeschrijving vallen, heeft de Klant geen recht van bezwaar in de zin van het bovenstaande lid (2), maar een bijzonder recht van opzegging met ingang van de ingangsdatum van de wijziging, dat de Klant binnen de genoemde termijn dient uit te oefenen.

18. SLOTBEPALINGEN

(1) Wijzigingen van en aanvullingen op deze AV (tenzij een geval van clausule 17 van toepassing is) alsmede andere delen van het contract, met name het individuele contract, moeten schriftelijk worden gedaan. Dit geldt ook voor elke afwijking van dit schriftelijkheidsvereiste. De schriftelijke vorm in de zin van deze AV vereist – ook voor zover elders vereist – de handgeschreven ondertekening en de toezending van het ondertekende document in het origineel of per fax.

(2) Op alle uit het contract voortvloeiende vorderingen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. VN-verkooprecht is uitgesloten.

(3) Plaats van jurisdictie is Grevenbroich.

(4) Indien afzonderlijke bepalingen van deze vergunningsvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zijn of worden, of indien deze vergunningsvoorwaarden lacunes bevatten, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze vergunningsvoorwaarden. In plaats van de ongeldige, onuitvoerbare of ontbrekende bepaling komen de partijen de vervangende bepaling overeen die de partijen redelijkerwijs zouden zijn overeengekomen indien zij op de hoogte waren geweest van de ongeldigheid, de onuitvoerbaarheid of het ontbreken van de desbetreffende bepaling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Indien geen vervangende bepaling wordt bereikt, is artikel 306, lid 2, BGB van overeenkomstige toepassing.