15. januari 2023

Verplichtingen tot instructie in de onderneming

Wat zijn wettelijke instructieplichten?

De wettelijke voorschriften voor verplichte instructie staan in artikel 6, lid 1, tweede en derde zin, van de ArbSchG. Volgens deze bepaling is de werkgever verplicht de werknemers ten minste eenmaal per jaar te onderrichten over de gevaren en risico’s van hun werk en over de maatregelen om deze gevaren te vermijden of tot een minimum te beperken.

Welke rechtsgrondslagen moeten bekend zijn en in acht worden genomen? In Duitsland zijn er verschillende wettelijke regelingen die de uitvoering van het verplichte onderwijs in het bedrijf voorschrijven. Zo moeten volgens de ArbSchG bepaalde instructieplichten in acht worden genomen. De meeste van deze eisen staan – onder andere – in de volgende punten:

Artikel 3, lid 1, van de Wet op de handel en industrie (GewO): Iedere werknemer is verplicht de hem door de werkgever gegeven instructies op te volgen en de werk-, productie- en kwaliteitsnormen na te leven teneinde de veiligheid op het werk te waarborgen. –

Artikel 13, lid 1, van de Mijnbouw- en Metaalwerkersverordening (BMV): De werknemers moeten de werkgever alle nodige informatie verstrekken over hun werkmethoden en gezondheidstoestand. Een andere wet die de leerplicht regelt is de verordening inzake gevaarlijke stoffen (GefStoffV). Volgens deze wet zijn bedrijven verplicht hun werknemers op te leiden in het omgaan met gevaarlijke stoffen. De opleiding moet toegesneden zijn op het gebruik van specifieke gevaarlijke stoffen en rekening houden met alle relevante voorschriften.

In § 4 van DGUV-voorschrift 1 staat het volgende:
De werkgever is verplicht zijn werknemers voor te lichten over de bescherming van de veiligheid en de gezondheid op het werk.
Dit omvat ook de aan hun werk verbonden gevaren en de maatregelen om die te vermijden. De instructie moet zo nodig worden herhaald, maar ten minste eenmaal per jaar. Het moet ook worden gedocumenteerd. Het ontwerpen van instructies voor werknemers op de werkplek is een belangrijke taak voor elke werkplekbeheerder. De instructie moet regelmatig plaatsvinden en alle werknemers moeten uitvoerig worden geïnformeerd, zodat zij zich naar behoren kunnen gedragen en het risico van ernstige ongevallen tot een minimum wordt beperkt. De volgende checklist vergemakkelijkt de planning en uitvoering van de instructies:

– De werknemers tijdig informeren over het tijdstip en de procedure van de instructie. – De documenten en het presentatiemateriaal voorbereiden.
– Maak de opleiding interessant en gevarieerd, zodat de werknemers aandachtig blijven.
– Zorg ervoor dat alle vragen van de werknemers worden beantwoord.
– Controleer regelmatig of de werknemers de inhoud van de opleiding hebben begrepen.

Werkvloerbriefings moeten zorgvuldig worden gepland en gegeven om effectief te zijn. De instructie moet in detail treden en gelegenheid bieden voor een levendige gedachtewisseling en voor het beantwoorden van vragen. Alleen zo kunnen instructies werkelijk doeltreffend zijn.

Wat moet er gebeuren na het succesvol afronden van een bedrijfsinstructie?

Na een in-company training is het belangrijk om de resultaten te documenteren. Dit kan in de vorm van een bevestiging van deelname of een certificaat. De opleidingsdocumenten moeten ook beschikbaar worden gesteld voor toekomstige opleidingen.