7. november 2022

Effectief uitvoeren van verplichte instructie in het bedrijf

Verplichte instructie – wat is dat eigenlijk?

Verplichte instructie is de instructie die elke werkgever aan zijn werknemers moet geven. Het gaat erom werknemers te informeren over de gevaren en risico’s die zich op het werk kunnen voordoen. Het doel van verplichte instructie is ervoor te zorgen dat werknemers weten hoe zij zich in bepaalde situaties moeten gedragen om ongevallen te voorkomen. Verplichte instructie op de werkplek is een belangrijk onderdeel van veiligheid en gezondheid op het werk. Het wordt gebruikt om werknemers te informeren over de gevaren die zich op het werk kunnen voordoen.

Het doel van verplichte instructie is het voorkomen van ongevallen en schade aan de gezondheid. De verplichte instructie moet regelmatig worden uitgevoerd. Het moet minstens één keer per jaar plaatsvinden. Als er in een bedrijf bijzondere gevaren of risico’s bestaan, moet de verplichte opleiding vaker plaatsvinden. De verplichte opleiding moet worden gegeven door gekwalificeerd personeel. Dit betekent dat de werkgever ervoor moet zorgen dat het personeel over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om de werknemers adequaat te instrueren. De verplichte instructie moet schriftelijk worden vastgelegd. De werkgever moet een lijst bijhouden van alle werknemers die aan de verplichte opleiding hebben deelgenomen.

In verband met verplichte instructie in het bedrijf vragen veel werkgevers zich af hoe deze taak effectief kan worden uitgevoerd. De verplichte opleiding is immers een wettelijke verplichting waaraan elk bedrijf moet voldoen. In de meeste gevallen is de uitvoering van de verplichte opleiding in veel bedrijven echter zeer onsystematisch en ongedisciplineerd. Bijgevolg zijn niet alle werknemers daadwerkelijk voldoende geïnformeerd over de gevaren waaraan zij dagelijks worden blootgesteld. Het is dus dringend noodzakelijk dat de verplichte instructie daadwerkelijk in het bedrijf wordt uitgevoerd!

Een ongeval op de werkplek is niet alleen erg voor de gewonde zelf, maar ook voor de collega’s die het misschien hebben moeten meemaken. En natuurlijk heeft het ook gevolgen voor het bedrijf: Niet alleen omdat een werknemer ontbreekt en de productiviteit daalt, maar ook omdat dergelijke ongevallen vaak duur zijn – zowel voor de ziektekostenverzekeraars als voor het bedrijf zelf. Maar dergelijke ongevallen kunnen in de meeste gevallen worden voorkomen. Daar is verplicht onderwijs op de werkplek voor.