ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Статус 24.02.2022

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ

(1) Ці Загальні умови та положення (ЗУП) компанії DigiDuck GmbH, Poststraße 61, 41516 Grevenbroich (далі – “DigiDuck”), застосовуються до всіх пропозицій та угод, що стосуються використання цифрової системи управління Learn + Info (далі – “Система”) договірним партнером DigiDuck (далі – “Клієнт”). Клієнт і DigiDuck також іменуються разом як “Сторони” або окремо як “Сторона”.

(2) Загальні умови та положення Замовника не застосовуються; цим вони однозначно відкидаються. Вони не застосовуються, навіть якщо Клієнт посилається на їх застосування в замовленні або прийнятті замовлення і DigiDuck знову прямо не заперечує проти них.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

(1) Клієнт може придбати підписку (“Підписка”) щодо різного розміщеного контенту Системи (кожна окремо – “Послуга”) шляхом підписання індивідуального договору у формі оферти (кожна окремо – “Індивідуальний договір”) з посиланням на ці ОУЗ та Опис Послуги. У кожному Індивідуальному контракті описується відповідна Послуга разом зі Специфікацією Послуги. Ці ОЗЗ, Опис Послуги та укладений Індивідуальний договір (разом надалі – “Договір”) регулюють порядок підключення Клієнта до Послуги, погодженої в Індивідуальному договорі.

(2) У разі виникнення суперечностей між положеннями Індивідуального договору, Опису послуги та цих ОУЗ, Індивідуальний договір має переважну силу перед Описом послуги, а Опис послуги має переважну силу перед цими ОУЗ.

(3) За умови сплати Клієнтом абонентської плати та відповідних податків, DigiDuck надає Клієнту невиключну, непередавану та непередавану підписку на користування Послугою, узгоджену в Індивідуальному договорі. Клієнт має право використовувати Послугу тільки для внутрішніх цілей Клієнта і тільки відповідно до положень Договору.

3. АВТОРИЗОВАНІ КОРИСТУВАЧІ

(1) Авторизований користувач – це іменована фізична особа. Якщо інше не обумовлено в індивідуальному договорі, користуватися Послугою має право тільки персонал Замовника. До них відносяться працівники, а також керівники Замовника та тимчасові працівники, найняті Замовником. Персонал третьої особи (наприклад, постачальники послуг Клієнта) також можуть бути Авторизованими користувачами, якщо (i) це необхідно, (ii) між третьою особою та Клієнтом існують договірні відносини та (iii) треті особи зазначені в Індивідуальному договорі.

(2) Доступ до Послуг та користування Послугами здійснюється для кількості Авторизованих користувачів, зазначеної в Індивідуальному договорі.

(3) Зміна фізичної особи, призначеної авторизованому користувачеві, дозволяється тільки за попередньою згодою DigiDuck.

(4) Без попередньої письмової згоди з DigiDuck Клієнт не має права передавати договірну послугу третім особам, надавати доступ або (публічно) демонструвати її.

(5) Таким чином, параметри користування, викладені в індивідуальному договорі, а також підписана кількість авторизованих користувачів, застосовуються в повному обсязі до користування Послугою Клієнтом.

4. ПРАВА КОРИСТУВАННЯ

(1) DigiDuck надає Клієнту невиключне, непередаване право на використання Сервісу в режимі онлайн, обмежене в часі терміном, зазначеним у пункті (4). Це включає право доступу до змісту, погодженого в індивідуальному договорі, та створення копій програмного коду в робочій пам’яті Замовника в результаті такого доступу.

(2) Клієнт не має права користуватися послугою в більшому обсязі, ніж це прямо дозволено в рамках цих ОУЗ, опису послуги та індивідуального договору. Зокрема, Клієнт не має права (i) надавати доступ до Сервісу іншим третім особам, за винятком підпункту (3) пункту (1), (ii) вносити зміни до Сервісу або (iii) передавати Сервіс у субліцензію.

(3) У тій мірі, в якій передбачається надання супутніх навчальних матеріалів, DigiDuck цим надає Клієнту невиключне право, обмежене в часі терміном дії цієї Угоди (пункт (4)), отримувати в електронному вигляді і роздруковувати такі матеріали на одноразовій основі, а також створювати резервну копію.

(4) За договором не передаються ніякі особисті немайнові права або інші права промислової власності. Таким чином, всі права власності, авторські права та права промислової власності на Сервіс та його документацію завжди залишаються у DigiDuck та ліцензіарів DigiDuck. Замовник не повинен видаляти, змінювати або приховувати будь-які повідомлення про авторське право або інші права власності, що стосуються Сервісу або їх Документації.

5. ДАНІ КЛІЄНТА

(1) Весь контент, дані та інформація, що надаються, зберігаються, збираються, передаються або отримуються Клієнтом або користувачами, уповноваженими Клієнтом для використання у зв’язку з Послугою, і всі матеріали, що надаються, зберігаються, збираються, передаються або отримуються DigiDuck за вказівкою Клієнта або користувачів, уповноважених Клієнтом у зв’язку з Послугою, надалі іменуються “Дані Клієнта”.

(2) Клієнту забороняється завантажувати будь-які Дані клієнта (i) які порушують права третіх осіб, (ii) які порушують будь-яке чинне законодавство, (iii) які призводять або можуть призвести до порушення DigiDuck будь-якого чинного законодавства, (iv) які ставлять під загрозу або можуть поставити під загрозу безпеку Сервісу та/або Порталу DigiDuck, (v) які більш ніж незначно погіршують продуктивність Сервісу та/або Порталу DigiDuck, або (vi) які не є вільними від вірусів та/або шкідливих програм.

(3) У разі, якщо будь-які Дані клієнта порушують пункт (2) вище або в разі надзвичайної ситуації, загрози або передбачуваної загрози для Сервісу та / або Порталу, що стосується Даних клієнта, DigiDuck залишає за собою право відключити і вивести в автономний режим або безповоротно від’єднати Дані клієнта. DigiDuck не несе відповідальності за будь-який несприятливий вплив на якість Послуги через Контент Клієнта або будь-яку таку деактивацію.

(4) Клієнт надає DigiDuck невиключне, що не підлягає субліцензуванню, всесвітнє право, обмежене в часі терміном відповідно до пункту (4), використовувати Дані клієнта з метою виконання зобов’язань DigiDuck за Угодою. Право користування включає в себе всі види використання, зокрема зберігання, копіювання, виконання, переробку, редагування, в тому числі третіми особами, право відтворення, а також право вносити зміни, переклади, доповнення, подальші розробки і робити їх загальнодоступними, в тій мірі, в якій це необхідно для надання послуги Замовнику.

(5) DigiDuck негайно повідомить Клієнта в письмовій формі, якщо до нього будуть пред’явлені претензії за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб або інших прав у зв’язку з Даними Клієнта. У разі пред’явлення претензії до DigiDuck третьою стороною за передбачуване порушення прав інтелектуальної власності або інших прав, DigiDuck зобов’язаний вжити всіх необхідних і юридично можливих заходів, щоб дозволити Клієнту вести юридичний спір або переговори про його врегулювання, а також підтримати Клієнта в розслідуванні і захисті відповідної претензії або врегулюванні юридичного спору. Натомість Клієнт відшкодує DigiDuck витрати на судовий розгляд, сплачуючи розумні гонорари адвокатів або узгоджені з Клієнтом, понесені DigiDuck при веденні судового розгляду за вказівкою Клієнта, а також сплачуючи будь-яке остаточне рішення проти DigiDuck або врегулювання, затверджене Клієнтом. DigiDuck може брати участь у судовому процесі за власний рахунок.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

(1) Замовник несе повну відповідальність за (i) ІТ-інфраструктуру Замовника, включаючи його комп’ютери, (ii) безпеку та використання даних доступу Замовника та Користувачів та (iii) будь-який доступ до Послуги та її використання прямо чи опосередковано через або за допомогою ІТ-інфраструктури Замовника та Користувачів, з відома або без відома чи згоди Замовника.

(2) Під час користування Послугою Клієнту забороняється наступне: (i) копіювати, перекладати, розбирати, декомпілювати, здійснювати зворотне проектування або іншим чином змінювати Сервіс або Матеріали (за винятком випадків, коли це дозволено імперативним правом або за цією Угодою) повністю або частково, або створювати їх похідні роботи; за умови, однак, що Документація може бути скопійована для внутрішнього використання в необхідному обсязі; (ii) використовувати Сервіс у спосіб, що порушує будь-яке чинне законодавство, включаючи, без обмежень, передачу інформації або даних, які є незаконними або порушують будь-які права власності третіх осіб; та (iii) компрометувати або обходити роботу або безпеку Сервісу.

(3) Що стосується Даних Клієнта, які Клієнт передає або іншим чином робить доступними DigiDuck, Клієнт несе повну відповідальність за їх цілісність і повинен вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки Даних Клієнта і іншим чином зменшити ризики, пов’язані зі зберіганням або передачею Даних Клієнта через Сервіс, включаючи ризик втрати даних.

(4) Клієнт набуває всіх прав, необхідних для надання DigiDuck Даних Клієнта для доступу та використання в рамках Послуги, і гарантує, що використання Клієнтом та/або DigiDuck Даних Клієнта в рамках Послуги відповідає всім застосовним ліцензіям та умовам використання відповідного постачальника таких Даних Клієнта.

(5) Якщо ліцензіар Даних Клієнта попросить DigiDuck видалити Дані Клієнта з Сервісу, або якщо DigiDuck стане відомо, що Дані Клієнта можуть порушувати чинне законодавство або права третіх осіб, DigiDuck може повідомити про це Клієнта і, в такому випадку, Клієнт негайно видалить такі Дані Клієнта з Сервісу. Якщо Клієнт не вживає необхідних заходів після отримання такого повідомлення від DigiDuck, DigiDuck може деактивувати відповідні Дані Клієнта до усунення потенційного порушення.

(6) Якщо Клієнт отримує від DigiDuck паролі для доступу до Системи, ці паролі повинні зберігатися в таємниці і розкриватися тільки обмеженій групі осіб в тій мірі, в якій це абсолютно необхідно. Клієнт буде змінювати стандартні паролі, надані йому компанією DigiDuck, відразу після їх передачі і через регулярні проміжки часу після цього, за умови, що Клієнт має можливість змінювати ці паролі. Якщо Клієнту стає відомо, що неавторизовані треті особи знають або можуть знати паролі, Клієнт повинен негайно повідомити про це DigiDuck.

(7) Клієнт зобов’язаний ознайомити всіх користувачів, які мають право користуватися Послугою, з відповідними положеннями Договору і несе відповідальність за їх дотримання.

(8) Зобов’язання Клієнта є первинними зобов’язаннями.

7. ТАРИФИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

(1) Клієнт зобов’язаний сплачувати щомісячну абонентську плату. Ця сума розраховується як річний внесок на початку контрактного року. Розрахунок додавання або зменшення користувачів розраховується відповідно до структури шкали. Будь-яка різниця, що виникне в результаті цього, буде сплачена протягом 30 днів.

(2) DuckPoints нараховуються одразу після замовлення. Термін їх дії становить 36 місяців. Вони використовуються для оплати за користування навчальними курсами та інформацією, внесеною замовником. Сума рахунку підлягає сплаті протягом 14 (чотирнадцяти) днів після отримання рахунку без будь-яких вирахувань.

(3) Узгоджені гонорари не включають застосовний податок на додану вартість, встановлений чинним законодавством.

(4) Якщо Клієнт затримує оплату, DigiDuck може, повідомивши Клієнта і не обмежуючи права і вимоги DigiDuck за договором, призупинити доступ Клієнта до Послуги, на яку вплинула несплата, до погашення заборгованості. DigiDuck буде підтримувати середовище надання послуг, встановлене для Клієнта в Системі, протягом щонайменше 30 (тридцяти) днів після дати такого призупинення. Після цього DigiDuck може припинити надання Послуги, якщо Збори залишаються несплаченими.

(5) DigiDuck залишає за собою право періодично змінювати свої умови для DuckPoints та плату за підписку відповідно до розвитку ринку та цін. Про таку зміну умов замовник буде повідомлений у письмовій формі за чотири тижні до набрання нею чинності.

8. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ

(1) Підписка Клієнта розпочинається з Дати початку підписки, зазначеної в Індивідуальному договорі, і, якщо в Індивідуальному договорі не погоджено інше, має початковий строк дванадцять місяців (“Строк початку підписки”). Якщо Підписка не припиняється за 3 (три) місяці до закінчення Початкового строку підписки, її строк продовжується на наступні 12 (дванадцять) місяців (кожен з яких надалі іменується “Строк продовження підписки”). Якщо індивідуальний договір не розірвано з повідомленням за три (3) місяці до закінчення терміну продовження підписки, останній продовжується на наступні дванадцятимісячні інтервали, якщо тільки він не розірваний з таким же повідомленням до закінчення відповідного дванадцятимісячного інтервалу.

(2) Після закінчення терміну дії договору доступ замовника до системи блокується. Таким чином, клієнт не має доступу ні до системи, ні до будь-яких даних клієнта, які можуть там міститися. Дані Клієнта, які все ще необхідні Клієнту, повинні бути збережені Клієнтом до розірвання договору. Після закінчення терміну дії договору DigiDuck має право видалити будь-які дані Клієнта, які все ще присутні в системі.

(3) Невикористані DuckPoints будуть видалені в кінці терміну дії контракту і не можуть бути передані або виплачені.

(4) Право сторін на дострокове розірвання договору з поважних причин залишається незмінним.

(5) Важливою причиною для позачергового розірвання договору з боку DigiDuck після встановлення та безуспішного закінчення розумного строку для виправлення ситуації є, зокрема, a. якщо Клієнт порушує договірні положення або b. якщо DigiDuck має право заблокувати Клієнта через несплату відповідно до пункту (8), абзац (4).

(6) Важливою причиною для позачергового розірвання з боку DigiDuck без визначення та безуспішного закінчення строку, встановленого для виправлення ситуації, є, зокрема, a. якщо Клієнт є неплатоспроможним або має надмірну заборгованість, або b. якщо провадження у справі про неплатоспроможність щодо активів Клієнта відхилено або припинено через відсутність активів для покриття витрат на це провадження, або якщо Клієнт добровільно чи примусово ініціював процедуру свого розпуску, ліквідації або ліквідації.

(7) Повідомлення про розірвання договору повинно бути надано в письмовій формі.

9. ГАРАНТІЯ НА ДЕФЕКТИ

(1) Будь-яка загальнодоступна версія Сервісу не має суттєвих недоліків, якщо вона в основному відповідає специфікаціям Індивідуальної угоди, включаючи будь-які оновлення до неї. У разі виявлення суттєвого дефекту DigiDuck на власний розсуд або (i) виправить дефект Сервісу, (ii) замінить Сервіс, або (iii) скасує підписку на Сервіс і поверне плату, сплачену за Сервіс протягом поточного терміну підписки. Усунення дефекту може також полягати в тому, що DigiDuck покаже Клієнту розумні способи уникнути наслідків дефекту.

(2) Якщо є дефект правового титулу, DigiDuck на власний розсуд або (i) змінить Сервіс, (ii) придбає відповідні права, або (iii) припинить підписку на Сервіс і відшкодує плату, сплачену за Сервіс протягом поточного терміну підписки.

(3) Сувора відповідальність за відшкодування збитків за дефекти, які вже були наявні на момент укладення відповідного індивідуального договору, виключається.

(4) Клієнт зобов’язаний негайно повідомити DigiDuck у письмовій формі про будь-яке порушення обов’язків з точним описом причини.

(5) DigiDuck не несе відповідальності за те, що використання Клієнтом Сервісу призведе до дотримання Клієнтом будь-яких законів, нормативних актів, вимог або директив державних органів.

10. ПРЕТЕНЗІЇ ТРЕТІХ ОСІБ

(1) У разі пред’явлення третьою стороною претензій, заснованих на правах інтелектуальної власності (включаючи, але не обмежуючись, претензії про порушення авторських прав, патентів, комерційної таємниці або інших прав інтелектуальної власності), які суперечать здійсненню наданого за договором права на використання Сервісу, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це DigiDuck в письмовій формі і в повному обсязі. Якщо Клієнт припиняє використання Сервісу з метою зменшення збитків або з інших важливих причин, він зобов’язаний повідомити третю особу про те, що припинення використання не є визнанням передбачуваного порушення прав інтелектуальної власності. Він буде вести юридичний спір з третьою стороною тільки за погодженням з DigiDuck або уповноважить DigiDuck вести спір.

(2) Це застосовується відповідно, якщо третя сторона висуває претензії до DigiDuck, які ґрунтуються на діях Клієнта, авторизованих користувачів або даних Клієнта.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

DigiDuck несе відповідальність за збитки та відшкодування витрат, з будь-якої законної причини, що виникають з договору та у зв’язку з ним, відповідно до наступних положень:

(1) DigiDuck несе відповідальність без обмежень у випадках явного і письмового прийняття гарантії або ризику закупівлі, у разі пошкодження майна або фінансових втрат, заподіяних навмисно або з грубої необережності, а також за навмисне або з необережності заподіяння шкоди життю, здоров’ю або здоров’ю.

(2) Відповідальність за Законом про відповідальність за якість продукції залишається незмінною.

(3) У разі незначного необережного порушення обов’язків DigiDuck несе відповідальність тільки за такі істотні договірні зобов’язання, виконання яких робить можливим належне виконання договору в першу чергу, порушення яких ставить під загрозу досягнення мети договору і на дотримання яких Клієнт регулярно покладається (так звані кардинальні зобов’язання). Однак, відповідальність DigiDuck в цьому відношенні обмежується типовим збитком, який можна було передбачити на момент укладення договору, який можна було передбачити на момент укладення відповідного індивідуального договору.

(4) При укладанні індивідуального договору сторони виходять з того, що загальна абонентська плата, сплачена за відповідну послугу протягом 3 місяців, покриває типові збитки, передбачувані на момент укладання договору. Таким чином, у випадках незначного необережного порушення істотного зобов’язання (кардинального зобов’язання) сторони обмежують відповідальність DigiDuck в цілому абонентською платою, сплаченою за відповідну послугу протягом 3 місяців. У разі настання декількох випадків протягом одного календарного року відповідальність DigiDuck обмежується в цілому абонентською платою, узгодженою в індивідуальному договорі на 12 місяців.

(5) Сувора відповідальність DigiDuck за дефекти, наявні на момент укладення договору (§ 536 a BGB), виключається. Положення про відповідальність відповідно до вищезазначених пунктів (1) – (4) залишаються незмінними.

(6) DigiDuck несе відповідальність за втрату даних тільки в межах понесених витрат, якщо Клієнт регулярно і адекватно виконує резервне копіювання даних і тим самим гарантує, що втрачені дані можуть бути відновлені за допомогою розумних зусиль.

(7) Наскільки відповідальність фактично виключена або обмежена відповідно до вищезазначених пунктів, це також стосується особистої відповідальності співробітників DigiDuck, іншого персоналу, органів, представників та довірених осіб.

(8) До всіх позовів проти DigiDuck про відшкодування збитків або відшкодування марних витрат у разі договірної та позадоговірної відповідальності застосовується строк позовної давності в один рік. Перебіг позовної давності починається з моменту часу, визначеного в § 199 абзац 1 Цивільного кодексу Німеччини (BGB). Це відбувається не пізніше закінчення п’яти років з моменту виникнення права вимоги. Положення речень 1-3 цього параграфа не застосовуються до відповідальності у випадку умислу або грубої недбалості, або у випадку заподіяння шкоди здоров’ю, або відповідно до Закону про відповідальність за якість продукції.

12. ВИЩІ СИЛИ

(1) Жодна зі сторін не несе відповідальності за затримки в постачанні або невиконання зобов’язань внаслідок форс-мажорних обставин.

(2) Форс-мажорні обставини включають, зокрема, страйки, законні внутрішньокорпоративні страйки, законні страйки у субпідрядників DigiDuck, війну, терористичні акти, заворушення, стихійні лиха, пандемії, епідемії, пожежі, саботажні дії третіх осіб (наприклад, через атаки на відмову в обслуговуванні) або втрату дозволів без вини сторін.

(3) Сторони повідомляють одна одну про настання будь-якого Форс-мажорного випадку.

13. ПЕРЕДАЧА, ВІДСТУПЛЕННЯ, ЗАЛІК, УТРИМАННЯ

(1) Клієнт не має права передавати договір про надання Послуги повністю або частково третій стороні або уступати права вимоги до DigiDuck. § Розділ 354a Торгового кодексу Німеччини (HGB) залишається без змін.

(2) DigiDuck має право переуступати, передавати або іншим чином розпоряджатися правами та обов’язками за цим контрактом повністю або частково в будь-який час без попереднього повідомлення.

(3) Взаємозалік або використання Клієнтом права утримання допускається тільки при безспірних або юридично встановлених вимогах.

(4) Право утримання може бути реалізоване тільки в тому випадку, якщо зустрічна вимога замовника ґрунтується на тих же договірних відносинах.

14. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Всі претензії замовника втрачають силу через дванадцять місяців після того, як їм стало відомо, але не пізніше ніж через 36 місяців після того, як відповідна послуга була надана або відповідне порушення обов’язків було скоєно. Правила позовної давності щодо умисних та грубо необережних дій, щодо позовів, пов’язаних з умисним або необережним заподіянням шкоди життю, тілу або здоров’ю, внаслідок шахрайського введення в оману, а також щодо позовів, передбачених Законом про відповідальність за якість продукції, залишаються незмінними.

15. ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА ДАНИХ

(1) DigiDuck обробляє персональні дані Клієнта (наприклад, контактних осіб Клієнта, авторизованих користувачів) настільки, наскільки вони необхідні для укладення та виконання договору, функціонування системи, а також для виставлення рахунків. Більш детальну інформацію можна знайти в нашій інформації про захист даних.

(2) Реєструючись в системі, клієнт дає згоду на обробку персональних даних з дотриманням усіх чинних на даний момент законів про захист даних до моменту їх відкликання.

(3) Якщо персональні дані обробляються також за дорученням замовника (наприклад, працівниками замовника), додатково повинен бути укладений договір на обробку даних за дорученням відповідно до ст. 28 DSGVO.

(4) DigiDuck зобов’язується вживати відповідних адміністративних, фізичних і технічних заходів безпеки для захисту безпеки Послуг і Контенту Клієнта.

16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

(1) Сторони зобов’язуються вважати конфіденційними всі конфіденційні знання та інформацію, які вони отримують або отримали під час ініціювання контракту або виконання контракту, та зберігати конфіденційність по відношенню до сторонніх осіб.

(2) Конфіденційною вважається вся інформація, яка прямо визначена як конфіденційна або конфіденційність якої випливає з її предмета чи інших обставин.

(3) Зокрема, Сторони зобов’язуються розглядати як конфіденційну всю надану їм конфіденційну інформацію. Вони не надаватимуть цю інформацію третім особам, з урахуванням положень, викладених нижче, і використовуватимуть її виключно в рамках співробітництва, описаного вище.

(4) Зобов’язання щодо конфіденційності не поширюється на інформацію, – яка вже була відома на момент передачі без зобов’язання поводитися з нею конфіденційно, або – яка вже була опублікована у вищезазначений час, або – яка опублікована пізніше третіми особами, якщо це не пов’язано з діями одержувача інформації, що суперечать закону або договору, або – яка була законно отримана від третьої особи без зобов’язання поводитися з нею конфіденційно, або – яка була прямо оприлюднена за письмовою заявою обох сторін, або – яка підлягає розголошенню на підставі передбачених законом обов’язків щодо надання інформації.

(5) Сторони вживають усіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності. Зокрема, вони повинні розкривати конфіденційну інформацію лише тим працівникам, які повинні отримувати її у зв’язку з їхньою діяльністю в рамках співробітництва, описаного вище (need to know). Крім цієї групи осіб, DigiDuck може надавати конфіденційну інформацію особам афілійованих компаній у розумінні § 15 Закону Німеччини про акціонерні товариства (AktG), які несуть відповідальність за прийняття рішення в рамках цієї співпраці. Ці особи повинні бути зобов’язані поводитися з цією конфіденційною інформацією конфіденційно.

(6) Якщо в процесі співробітництва між Сторонами виникає необхідність залучення третіх осіб (наприклад, субпідрядників, постачальників, консультантів) та передачі їм конфіденційної інформації, з метою забезпечення дотримання положень цих ОУЗ та контракту з третіми особами укладаються відповідні письмові угоди.

(7) Конфіденційні документи, включаючи всі зроблені з них копії, видаються на вимогу. Права на утримання не можуть бути заявлені в цьому відношенні. Це не стосується документів, необхідних іншій стороні для виконання договору або для врегулювання договірних відносин.

(8) Обов’язок зберігати конфіденційність зберігається протягом 3 років після припинення дії цього контракту.

(9) DigiDuck може проводити аналізи, як описано нижче, в яких (частково) використовуються Дані Клієнта та інформація, отримана в результаті використання Клієнтом Сервісу (“Аналізи”). Аналіз буде анонімізувати та узагальнювати дані. Аналітика може бути використана для наступних цілей: – вдосконалення продукту (зокрема, функцій та можливостей продукту, робочих процесів та інтерфейсів користувача) та – розробка нових продуктів та послуг; – вдосконалення ресурсів та підтримки; – планування внутрішнього попиту; – покращення продуктивності продукту; – перевірка безпеки та цілісності даних;

(10) Публічні оголошення Жодна зі сторін не повинна робити або публікувати будь-які оголошення, заяви, прес-релізи або інші рекламні чи маркетингові матеріали стосовно цін та умов цієї Угоди без попередньої письмової згоди іншої сторони, у наданні якої не може бути безпідставно відмовлено, обумовлено або відстрочено. Протягом терміну дії Індивідуальної угоди Клієнт надає DigiDuck право включати назву та логотип Компанії в публічний список своїх клієнтів.

17. МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО

(1) DigiDuck має право змінювати та/або доповнювати ці Загальні положення та умови та/або Опис послуги.

(2) Заплановані зміни до ОУК та/або опису послуг будуть повідомлені Клієнту в письмовій або текстовій формі (зокрема, електронною поштою) не пізніше, ніж за шість тижнів до набрання ними чинності. Замовник має спеціальне право на розірвання договору на момент набрання чинності змінами. Якщо замовник не розірве договір у письмовій формі протягом шести тижнів після отримання повідомлення про зміни, зміни стають частиною договору з моменту набрання ними чинності. Про цей наслідок замовник повинен бути окремо поінформований у повідомленні про внесення змін. Якщо клієнт не заперечує проти змінених умов і продовжує користуватися послугою після закінчення строку для заперечень, ОУЗ вважаються погодженими з моменту закінчення цього строку, але не раніше, ніж у момент набуття ними чинності.

(3) У разі внесення DigiDuck змін до послуги, які підпадають під регулювання опису послуги, цей пункт не застосовується.

(4) У разі внесення DigiDuck змін до послуги, які не підпадають під положення опису послуги, Клієнт не має права заперечення в значенні вищезазначеного пункту (2), а скоріше має спеціальне право на розірвання договору з дати набрання чинності змін, яке Клієнт повинен здійснити протягом вищезазначеного періоду.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

(1) Зміни та доповнення до цих ОУЗ (якщо не застосовується випадок, передбачений статтею 17), а також до інших частин договору, зокрема, до індивідуального договору, повинні бути здійснені в письмовій формі. Це також застосовується до будь-якої відмови від цієї вимоги щодо письмової форми. Письмова форма в розумінні цих ОУК вимагає – також у тій мірі, в якій це вимагається в інших випадках, – власноручного підпису та передачі підписаного документа в оригіналі або факсом.

(2) До всіх претензій, що випливають з договору, застосовується виключно німецьке право. Закон ООН про продаж виключається.

(3) Місцезнаходженням суду є м. Гревенбройх.

(4) Якщо окремі положення цих ліцензійних умов є або стають недійсними або такими, що не підлягають виконанню, або якщо ці ліцензійні умови містять прогалини, це не впливає на дійсність інших положень цих ліцензійних умов. Замість недійсної, нездійсненної або відсутньої умови сторони повинні погодити таку замінну умову, про яку сторони могли б розумно домовитися, якби вони знали про недійсність, нездійсненність або відсутність відповідної умови в момент укладення договору. Якщо не буде досягнуто домовленості про заміну, то відповідно застосовується § 306 (2) BGB.